Lidmaatschap

Nog geen lid van IFA? U kunt zich middels het formulier onderaan deze pagina aanmelden. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor fiscale professionals (belastingadviseurs/advocaten, bedrijfsfiscalisten, academici, beleidsambtenaren van het Ministerie Financiën, medewerkers van de Belastingdienst, leden van de rechterlijke macht en andere fiscale professionals) met een interesse in het internationale belastingrechten werkzaam in of vanuit Nederland. Er bestaat een aparte IFA branch voor Curaçao en Aruba. Zie hieronder meer informatie over de verschillende typen lidmaatschap waaruit u kuntkiezen bij aanmelding.

De rechten en verplichtingen van leden zijn opgenomen in de statuten van de vereniging, welke te vindenzijn in de documentensectie.

Voordelen

Het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voorinternationaal belastingrecht leidt automatisch tot het lidmaatschap van de Centrale IFA organisatie. Leden worden uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten van de Nederlandsebranch en van de Centrale IFA organisatie, komen in aanmerking voor het schrijven van branch reports en/of deelname aan andere wetenschappelijke activiteiten van IFA en ontvangennieuwsberichten van de Nederlandse branch en de Centrale IFA organisatie. Leden ontvangen jaarlijks een exemplaar van het Cahier de droit fiscal international (in papiervorm of inde vorm van een ePub); de Cahiers bevatten de general en branch reports over de hoofdonderwerpen van het jaarlijkse IFA congres. Leden hebben ook toegang tot de congres documentatievan IFA congressen uit het verleden via de website van de Centrale IFA (www.ifa.nl). Deze voordelen kunnen in de loopvan de tijd aangepast worden.

Communicatie met de leden

Leden worden vriendelijk verzocht om een up-to-date e-mail adres op te geven aan het secretariaat, aangezien communicatie over IFA activiteiten voornamelijk per e-mail plaats vindt.

Verwerkingvan persoonsgegevens

Door lid te worden stemt u er mee in dat uw persoonsgegevens (naam/bedrijfsnaam/adres/e-mail) opgenomen worden in de ledenlijst van de vereniging en zal worden toegezonden aan en opgeslagen door de Centrale IFA organisatie. E-mail adressen van IFA leden zullen niet beschikbaar worden gesteld aanderde partijen voor welk doel dan ook (en met name niet voor commerciële doeleinden) zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande expliciete toestemming. De IFA ledenlijst is alleenbeschikbaar voor IFA leden. Gebruik van deze database door leden is niet toegestaan voor commerciële doeleinden.

Aanvraag procedure

Uw aanvraag voor het lidmaatschap wordt beoordeeld door het bestuur. Het bestuur doet een voordracht aan de algemene vergadering van devereniging; de algemene vergadering besluit om nieuwe leden te accepteren. In de regel worden alle aanvragen van personen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap geaccepteerd.

Jaarlijkse contributie en Typen Lidmaatschap

Jaarlijkse contributie voor een individueel lidmaatschap: Eur 80,00 (Eur 90,00 per 2021). Dit is een lidmaatschap op persoonlijke titel. U kiest in onderstaand formulier voor 'prive lidmaatschap'.

Bent u nog geen dertig jaar? Dankwalificeert u voor een verlaagd lidmaatschapsschapstarief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dit Youngster lidmaatschap voor individueellidmaatschap kost EUR 40,00 (Eur 45,00 per 2021) tot 30 jaar met peildatum 1 januari. U kiest in onderstaand formulier voor 'Youngster'.

Jaarlijkse contributie voor een corporate lidmaatschap: Eur 190,00 (Eur 200,00 per 2021). Het corporate lidmaatschapwordt doorgaans betaald door de werkgever en is verbonden aan de werkgever die leden qq kan aanwijzen. Het corporate lidmaatschap geeft recht op deelname aanIFA activiteiten voor 2 fiscale professionals van de betreffende organisatie. U kiest in onderstaand formulier voor 'Zakelijk'.

Toegang tot IFA bijeenkomsten

De meeste activiteiten van de Nederlandse branch en YIN zijn gratis toegankelijk voor leden.Voor deelname tot bilaterale en multilaterale bijeenkomsten, en voor deelname aan het jaarlijkse IFA congres wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Aanzien IFA een non-profitorganisatie is, worden deze kosten zo laag mogelijk gehouden.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*