Organisatie

Over de Nederlandse IFA Branch

De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht (Dutch Association for International Tax Law) is een non-profitorganisatie die in haar huidige vorm bestaat sinds 3 februari 1968 (voorheen De Nederlandse Groep der International Fiscal Association). De Vereniging is de Nederlandse branch van de International Fiscal Association (IFA). De International Fiscal Association (IFA) is opgericht in 1938, met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland. Het is de enige non-gouvernementele en sectorongebonden internationale organisatie op het gebied van het internationale fiscale recht. Voor meer informatie over IFA, bezoek de IFA website.

De Nederlandse IFA branch telt ongeveer 500 individuele en 85 corporate leden. Leden van de Nederlandse IFA branch zijn belastingadviseurs, bedrijfsfiscalisten, academici, beleidsmedewerkers van het Ministerie van Financiën, medewerkers van de belastingdienst, belastingrechters en andere tax professionals. Zij delen een interesse voor het internationale belastingrecht en werken in of vanuit Nederland. Er is een afzonderlijke branch voor Curaçao en Aruba.

Leden van de Vereniging zijn automatisch lid van IFA. Het lidmaatschapgeld te voldoen aan de Vereniging omvat tevens het lidmaatschapgeld voor IFA. Aspirant-leden kunnen toetreden tot de Vereniging bij goedkeuring door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. Zie het onderdeel Lidmaatschap voor meer informatie en voor aanmelding.

Juridisch

De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht is een privaatrechtelijke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met zetel in Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40534001. De vereniging wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak aangeduid als de Nederlandse branch van IFA.

Ter verkoming van misverstanden moge dienen dat de vereniging bestaat naast de Internationale Vereniging voor Belastingrecht (International Fiscal Association in het spraakgebruik aangeduid als Centrale IFA), de wereldwijde IFA organisatie.

De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht is bij beschikking d.d. 24 maart 2014 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en geregistreerd als zodanig bij de Belastingdienst onder RSIN 816609615, dossier nummer 90 672. U kunt hier geregistreerde ANBI's opzoeken. Nadere informatie over de aftrekbaarheid van giften aan de Vereniging kunt u hier vinden.

De bestuurders van de Vereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Een overzicht van de activiteiten van de Vereniging is te vinden op deze website onder Nieuws en Bijeenkomsten. Het jaarverslag wordt gepubliceerd onder het onderdeel Documenten.

Activiteiten

De Vereniging heeft ten doel de bestudering en de bevordering van internationaal en vergelijkend belastingrecht, en de daarmee samenhangende financiële en economische vraagstukken. De Vereniging tracht haar doelstelling te verwezenlijken op basis van een beleidsplan dat door het bestuur wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar en dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De voornaamste onderdelen van het beleidsplan worden hierna weergegeven.

Eén van de belangrijkste activiteiten van de branch omvatten het voorbereiden en indienen van branch reports voor de IFA ter voorbereiding op het jaarlijkse IFA-congres. Tevens organiseert de Vereniging seminars, en bilaterale en multilaterale bijeenkomsten met andere IFA branches, allen op het gebied van het internationale belastingrecht. De Nederlandse IFA-branch heeft tevens de IFA-congressen georganiseerd in 1939, 1947, 1955, 1969, 1988 and 2006. Elk voorjaar vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, waarbij tevens de opzet van de reports voor het volgende IFA-congres wordt besproken. De concept-branch reports worden in een najaarsvergadering besproken.

In 2010 heeft de vereniging een commissie ingesteld als onderdeel van het Young IFA Network. De Nederlandse YIN-commissie organiseert regelmatig voor bestaande en toekomstige YIN-leden. Sommige van deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor reguliere leden van de Vereniging. Raadpleeg voor meer informatie het YIN-onderdeel van deze website. YIN-NL is een commissie van de Nederlandse vereniging voor internationaal belastingrecht en is geen afzonderlijke vereniging.

De Vereniging zet zich voorts in de tot haar beschikking staande middelen aan te wenden ter verwezenlijking van haar doelstelling binnen de kaders zoals die zijn geformuleerd in het tijdens de ALV van 25 september 2014 aangenomen beleid ter zake van het aanwenden van het vermogen van de Vereniging. Het gaat hierbij onder andere om de volgende bestemmingen: het subsidiëren van de reis- en verblijfkosten van deelnemers aan IFA congressen die een actieve rol vervullen tijdens het congres (bijvoorbeeld deelnemer aan een panel, rapporteur, verslag WFR) en die niet zelf in staat zijn de kosten te dragen en waarvan de werkgever niet bereid is dat te doen, het subsidiëren van reis- en verblijfkosten van buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland verblijven in het kader van studie of onderzoek op het terrein van internationaal belastingrecht, en Nederlandse studenten die tijdelijk in het buitenland zijn voor studie of onderzoek op het terrein van internationaal belastingrecht, het ondersteunen van promovendi bij de afronding van hun proefschrift, het doen van donaties aan de Centrale IFA, het IBFD of een andere organisatie om een project met een belang voor het Nederlandse internationale belastingrecht te financieren, het in opdracht uit laten voeren van een studie of promotie over een onderwerp over het belang waarvan voor het Nederlandse internationale belastingrecht onder de leden van de NVIB brede consensus bestaat, het financieren van een leerstoel internationaal belastingrecht, het financieren van reis- en verblijfskosten van 'visiting' professors bij Nederlandse universiteiten en het (voor-)financieren van een in de toekomst in Nederland te houden jaarlijks IFA congres. De toekenning van middelen is geheel ter discretie van het bestuur. Aan het toekennen van middelen kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Vereniging.

Actieve deelname

Indien u interesse heeft om actief deel te nemen aan IFA activiteiten (schrijven van branch reports, optreden als spreker bij IFA bijeenkomsten, sponsoren van IFA activiteiten, organiseren van bijeenkomsten) gelieve contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Bestuur

#

#

#

S.C.W. Douma

Sjoerd Douma
Lubbers, Boer & Douma
#

M.J.M. van der Weijden

Maarten van der Weijden
De Brauw Blackstone Westbroek
#

M. Evers

Maikel Evers
EY Rotterdam / Brussel
#